full-width das
“Drzwi Otwarte” Jeleniogórskiej Policji 

P24 283412 września 2018r odbyła się kolejna akcja „Drzwi Otwarte” Jeleniogórskiej Policji. Funkcjonariusze oraz pracownicy Zespołu Kadr i Szkolenia KMP w Jeleniej Górze spotkali się z osobami chętnymi do podjęcia służby w Policji. Kandydaci otrzymali niezbędne informacje dotyczące procedury naboru oraz służby na poszczególnych stanowiskach i wydziałach policyjnych.

Wszystkich zainteresowanych, którzy planują swoją karierę zawodową w Policji informujemy, że rekrutacja do służby w Policji odbywa się w sposób ciągły. Osoby zainteresowane wstąpieniem w szeregi policji jeleniogórskiej dokumenty mogą składać w Zespole Kadr i Szkolenia Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze od poniedziałku do piątku (od 7:30 do 15:00 ). Szczegóły dotyczące naboru można uzyskać pod numerami telefonów- 75/75-20-124, 75/75-20-224.

Każdy, kto chciałby wstąpić w szeregi tej formacji musi spełnić następujące wymagania:

posiadać polskie obywatelstwo,

posiadać nieposzlakowaną opinię,

nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,

korzystać z pełni praw publicznych,

posiadać co najmniej średnie wykształcenie,

posiadać odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować,

dawać rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych,

osoby podlegające kwalifikacji wojskowej powinny posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej.

Jeżeli spełniasz wymogi formalne możesz rozpocząć starania o przyjęcie do służby.Osoby zainteresowane podjęciem służby w Policji zapraszamy do Zespołu Kadr i Szkolenia KMP w Jeleniej Górze w celu złożenia następujących dokumentów:

pisemne podanie o przyjęcie do służby w Policji skierowane do Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu,

wypełniony kwestionariuszy osobowy kandydata do służby,

dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (kserokopie – oryginały do wglądu), w przypadku wystawienia tych dokumentów w językach obcych – ich tłumaczenie,

kserokopia dowodu osobistego, prawo jazdy,

książeczka wojskowa, jeżeli kandydat do służby jest objęty ewidencją wojskową,

kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, jeżeli wcześniej kandydat do służby pozostawał w stosunku pracy lub w służbie.

Formularz kwestionariusza osobowego można uzyskać w Zespole Kadr i Szkolenia KMP w Jeleniej Górze, w Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, dostępny jest także na stronach internetowych Komendy Głównej Policji – http://bit.ly/2xgIEFX oraz na stronie Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu – http://bit.ly/2Ne3oIX

podinsp. Edyta Bagrowska

portalik24.pl
Czytaj cały artykuł

 
%d bloggers like this: